Archief 05/2021

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied: stikstofregeling voor bestaande legale situatie

26/05/2021

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied; stikstofregeling voor bestaande planologisch legale situatie

De uitspraak van de AbRvS van 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1108 is niet nieuw, maar wel duidelijk. Het gaat het om een actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied De Marne. Appellant stelt nadelige gevolgen te ondervinden omdat de actualisatie ook betrekking heeft op een postzegelplan op basis waarvan zijn bedrijf nog kon worden uitgebreid.

De raad stelt dat in het kader van het uitvoerbaarheidsvereiste het noodzakelijk is om in het plan vast te leggen dat geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt en dat de ontwikkeling van het bedrijf daardoor niet onnodig wordt beperkt.

 

 

> Lees meer

belanghebbende aanvrager watervergunning en privaatrechtelijke belemmeringen?

26/05/2021

 

In de uitspraak van de AbRvS van 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1094 gaat het om een aan de provincie Zeeland verleende watervergunning voor het aanleggen en behouden van drie strekdammen. Twee strekdammen worden gerealiseerd op een buitendijkse perceel dat eigendom is van appellant. Deze betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het project zonder zijn toestemming uitvoerbaar is. De provincie Zeeland zou geen belanghebbende zijn.

 

> Lees meer