Archief 02/2022

Essentieel foerageergebied das, en brandveiligheid zonnepark

10/02/2022

 

In de uitspraak van de AbRvS van 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:387  gaat het om een verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een zonnepark. De rechtbank heeft de omgevingsvergunning om twee redenen vernietigd: de omgevingsvergunning had ten onrechte niet mede betrekking op de natuurtoestemming en de brandveiligheid van het park is onvoldoende onderbouwd.   

In hoger beroep wordt gesteld dat het zonnepark niet leidt tot beschadiging of vernieling van de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de das.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1457), worden foerageergebieden in beginsel niet beschermd via het soortenbeschermingsregime van de Wnb. Eén van de uitzonderingen daarop doet zich voor als een essentieel foerageergebied zodanig wordt aangetast dat daardoor de functionaliteit van de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de betrokken diersoort wordt aangetast. Onder een essentieel foerageergebied wordt daarbij verstaan: een foerageergebied dat van wezenlijk belang is voor het functioneren van de voortplantings- of rustplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om eventuele aantasting daarvan op te vangen.

 

> Lees meer