Archief 04/2022

de bescherming van de das

29/04/2022

 

Het gaat in deze uitgebreide uitspraak van de AbRvS van 26 april 2022,   
ECLI:NL:RVS:2022:1237 wederom om een ontheffing van de Wnb van het verbod om vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de das opzettelijk te beschadigen of te vernielen ten behoeve van een woning op een perceel dat in gebruik was als schapenwei. Op een naburig perceel is een dassenburcht aanwezig. De ontheffing is verleend op basis van een Activiteitenplan. Stichting Das en Boom komt op tegen de ontheffing.

 

> Lees meer

vrijstelling activiteiten bouwsector onzeker

20/04/2022


In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling van 15 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonzorgzone, Hattem" gewijzigd vastgesteld. Verzoekers beroepen zich erop dat in dit plan de activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing zijn gelaten op grond van de vrijstelling in artikel 2.9a van Wnb, gelezen in samenhang met artikel 2.5 van het Bnb. Volgens hen heeft die vrijstelling geen betrekking op plannen, maar alleen op projecten. Bovendien moet het met die vrijstelling samenhangende programma stikstofreductie en natuurverbetering nog worden vastgesteld en is een vrijstelling vooruitlopend op de vaststelling van dat programma in strijd met artikel 6 van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 2006), zo wordt aldus betoogd.

 

> Lees meer

vrijstelling activiteiten bouwsector onzeker

20/04/2022


In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling van 15 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonzorgzone, Hattem" gewijzigd vastgesteld. Verzoekers beroepen zich erop dat in dit plan de activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing zijn gelaten op grond van de vrijstelling in artikel 2.9a van Wnb, gelezen in samenhang met artikel 2.5 van het Bnb. Volgens hen heeft die vrijstelling geen betrekking op plannen, maar alleen op projecten. Bovendien moet het met die vrijstelling samenhangende programma stikstofreductie en natuurverbetering nog worden vastgesteld en is een vrijstelling vooruitlopend op de vaststelling van dat programma in strijd met artikel 6 van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 2006), zo wordt aldus betoogd.

 

> Lees meer

Ontheffing Wnb, borging mitigerende maatregelen en alternatieve oplossing?

07/04/2022

 

In de uitspraak van de AbRvS van 6 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:10061 is ten behoeve van een intregrale gebiedsontwikkeling aan beide zijden van de A59 vanaf Waalwijk tot aan ’s-Hertogenbosch, die mogelijk is gemaakt in een inpassingsplan, een ontheffing verleend ingevolge de Wnb.

De ontheffing is geweigerd voor het overtreden van het verbod om de bunzing, hermelijn en wezel opzettelijk te vangen of te doden. De voorgenomen mitigerende maatregelen zijn voldoende om een overtreding van de verbodsbepaling te voorkomen, zodat een ontheffing van dat verbod niet nodig is.

Appellante heeft in beroep onder meer aangevoerd dat in de voorschriften van de ontheffing moet worden gewaarborgd dat de mitigerende maatregelen worden uitgevoerd vóórdat het leefgebied van de soorten ongeschikt wordt gemaakt. De voorgestelde wijze van uitvoering van het project betekent dat tijdens de realisatiefase tijdelijk een verlies van leefgebied van de bunzing, hermelijn en wezel plaatsvindt. Dit tijdelijke verlies van leefgebied heeft volgens het Activiteitenplan geen gevolgen voor deze soorten. Het gaat niet om een significant verlies van essentieel leefgebied.

 

> Lees meer