Archief 05/2022

tijdelijke geringe toename stikstofdepositie en negatieve effecten?

13/05/2022

In de uitspraak van de AbRvS van 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1368 gaat het om het bestemmingsplan "Reconstructie Vennewatersweg". Het vaststellingsbesluit wordt in deze zaak om meerdere redenen vernietigd, waaronder op het onderwerp verkeer. Met betrekking tot het onderwerp stikstofdepositie was bij de berekeningen geen rekening gehouden met effecten op meer dan 5 km (ECLI:NL:RVS:2021:105). De Afdeling komt in deze zaak niet toe aan de interessante vraag of een tijdelijke toename van stikstofdepositie leidt tot negatieve effecten op de betreffende Natura 2000-gebieden. Het ging hier om een tijdelijke toename van stikstofdepositie in de bouwfase van 0,05 mol/ha/jaar en 0,03 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied "Noord-Hollands Duinreservaat". Tevens leidt het plan tot een tijdelijke toename van stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar in de aanlegfase op het Natura 2000-gebied "Schoorlse Duinen". Ter beantwoording van de vraag of deze berekende toename van stikstof leidt tot negatieve effecten op Natura 2000-gebieden is een ecologische beoordeling uitgevoerd. Volgens deze beoordeling kunnen significant negatieve effecten op voorhand worden uitgesloten. Over dit onderdeel van de ecologische beoordeling wordt dus geen uitspraak gedaan.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan

> Lees meer