Archief 07/2023

Geen herroeping primaire besluit tot verlening Wnb-vergunning in verband met rechtszekerheid

06/07/2023

 

Geen herroeping primaire besluit tot verlening Wnb-vergunning (F1)  in verband met rechtszekerheid

Naast de in deze flits genoemde Wnb-ontheffing is ook een uitspraak verschenen over de rechtmatigheid van de verleende Wnb-vergunning op grond van art. 2.7, tweede lid aan Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV. De Afdeling komt tot het oordeel dat in de referentiesituatie mag worden uitgegaan van een revisievergunning en een tweetal natuurvergunningen. De nieuwe Wnb-vergunning leidt niet tot een toename van stikstofemissie. In de eerste plaats is in de vergunning een emissieplafond van 6.124 kg NOx/jr vastgelegd, terwijl in de referentiesituatie geen plafond was opgenomen. Deze was geschat op maar liefst ruim 10.750 kg NOx/jr.

In de tweede plaats is in vergunningvoorschrift 4 vastgelegd dat het gebruik van het circuitterrein vanaf 2021 voor niet-elektrische auto- en motorsportactiviteiten gedurende maximaal 337 dagen is toegestaan. Dat is 28 dagen minder dan het jaarronde gebruik dat in de referentiesituatie is toegestaan.

 

> Lees meer

De Formule I: een groot openbaar belang?

06/07/2023

De Formule I: een groot openbaar belang?

Het gaat in deze zaak om een verleende Wnb ontheffing aan Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. voor het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en de zandhagedis, en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten voor het uitvoeren van werkzaamheden. Betwist wordt dat sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang, dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en dat er geen afbreuk gedaan aan het streven naar een gunstige staat van instandhouding. In deze zeer uitgebreide uitspraak beantwoord de vraag Afdeling of aan de genoemde voorwaarden voor de verlening van deze ontheffing is voldaan. 

> Lees meer

Correctie op het beginsel van relativiteit in verband met stikstof?

06/07/2023

 

 

In deze kwestie ECLI:NL:RVS:2023:2591 maakt een bestemmingsplan de vestiging mogelijk van (onder meer) een bouwmarkt en een tuincentrum. De gecoördineerde omgevingsvergunning ziet op de activiteiten 'bouwen'. De Afdeling ziet geen aanleiding voor twijfel dat appellanten (waaronder Praxis en Intergamma) belanghebbenden zijn omdat zij in hetzelfde marktsegment werkzaam zijn.

Appellanten betogen dat de stikstofberekening onjuist is. Vanwege de grote afstanden tot de Natura-2000 gebieden wordt het beginsel van relativiteit tegengeworpen.

 

> Lees meer