Archief 09/2023

Gezondheidsrisico’s geiten, art. 2 en 8 EVRM en MER plicht?

28/09/2023

 

In deze zaak gaat het om een omgevingsvergunning voor de omzetting van een melkrundveehouderij in een veehouderij voor het houden van vrouwelijk jongvee en geiten Het gaat om een zogenoemde omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Appellanten vrezen met name voor gezondheidsrisico’s vanwege de vergunde geiten.

Een OBM moet op grond van artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor worden geweigerd als het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, eerste lid Wm heeft besloten dat een MER moet worden gemaakt.

 

> Lees meer

De Vos en de bescherming van vogels

14/09/2023

 

Het opzettelijk doden van de vos is op grond van artikel 3.10, eerste lid, Wnb verboden. In artikel 3.1, tweede lid, Rnb is in Zuid Holland aan grondgebruikers vrijstelling van dit verbod verleend mits wordt gehandeld overeenkomstig het Faunabeheerplan “vos”. In deze zaak gaat het om een verleende ontheffing voor het bestrijden van de vos ten behoeve van aanvullende middelen en maatregelen (bijvoorbeeld het gebruiken van het geweer na zonsondergang en voor zonsopgang). De Afdeling oordeelt dat het Faunabeheerplan niet in de weg staat aan het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 3,17, eerste lid Wnb.

In deze uitspraak is interessant om te lezen waarom de Afdeling van oordeel is dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het doden van de vos. En waarom voldoende is gemotiveerd dat de ontheffing nodig is.  Het doel van de ontheffing is de bestrijding van de vos om weidevogels en andere bodembroeders te beschermen.

 

> Lees meer

Herinrichting Vliegbasis Woensdrecht, driemaal is vliegrecht

07/09/2023

 

Deze week is in twee zaken uitspraak gedaan over twee verleende natuurvergunningen die betrekking hebben op de vliegbasis Woensdrecht. 

De vergunde activiteit in de ene zaak (202104225/1/R2) omvat het grondgebonden en het luchtgebonden gebruik van de vliegbasis. Deze natuurvergunning heeft geen betrekking op de realisatie en het in gebruik hebben van een motorenwerkplaats en een testcell voor het onderhoud van de F135 vliegtuigmotor. Daarvoor is een aparte natuurvergunning verleend, die aan de orde is in de uitspraak in zaaknummer 202104241/1/R2.

 

> Lees meer