Archief 10/2023

Passende beoordeling (aanhaakplicht) of voortoets?

11/10/2023

 

Wanneer is het nodig om een passende beoordeling te maken (en is er sprake van een aanhaakverplichting) en (tot) wanneer kan (nog) worden volstaan met aanvullende voorschriften in een herstelbesluit om ervoor te zorgen dat significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden op voorhand zijn uitgesloten? In deze zaak lijkt de grens te worden opgezocht. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de productie van duurzame groene energie (groengas) en koolstof. Voor de productie worden mest en digestaat vergast. Hiervoor wordt mest van zeugen, vleesvarkens en rundvee aangevoerd als dikke fractie. De dikke fractie moet eerst worden nagedroogd, voordat de mest kan worden vergast. De aangevoerde digestaat en gedroogde kippenmest hebben al een drogestofgehalte van minstens 80% en hoeven niet te worden nagedroogd. De stikstof die bij het droogproces van de dikke fractie vrijkomt is weergegeven in een stikstofbalans. Verder is aan de hand van een AERIUS-berekening beoordeeld of er significante effecten optreden. Niet ter discussie staat dat binnen een ammoniak emissieplafond van maximaal 57 kg NH3 per jaar moet worden gebleven.

 

> Lees meer

Maatwerkvoorschriften, het vertrouwensbeginsel en een juiste belangenafweging

05/10/2023

 

Een aardappelgroothandel in Dinteloord wil maximaal twaalf dagen per jaar in de avondperiode het maximale geluidsniveau overschrijden (via een maatwerkvoorschrift ingevolge art. 2.20, zesde lid Activiteitenbesluit) om daarmee mogelijk te maken dat er in het oogstseizoen tien vrachtwagenbewegingen kunnen plaatsvinden. Dit verzoek is door het college afgewezen en de rechtbank heeft het beroep in eerste instantie, ongegrond verklaard.

 

> Lees meer

natuurvergunningen Overijssel, ook onzekerheid stalsystemen varkens en pluimvee

05/10/2023

 

Op 4 oktober 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negen uitspraken gedaan over natuurvergunningen die GS van Overijssel heeft verleend aan veehouderijen in de provincie. Het gaat in zeven van de negen zaken om de verlening van een vergunning voor emissiearme stallen.

Deze problematiek is niet nieuw. De Afdeling kwam in de uitspraken van 7 september 2022 (waaronder ECLI:NL:RVS:2022:2557) tot het oordeel dat onzeker is of emissiearme stallen met het type A1.13 en A1.28 in de praktijk doen wat ze beloven en dat hiervan geen gebruik meer mag worden gemaakt (althans, niet als basis voor de verlening van natuurvergunningen).

 

> Lees meer