Archief 11/2023

borging gebruik emissieloos materieel in bestemmingsplan?

01/11/2023

 

Appellanten komen in deze zaak op tegen de herontwikkeling/uitbreiding een recreatiepark aan de Tonnenberg in Ermelo Onderdeel van het recreatiepark is camping "Het Keteltje". Op deze camping waren voorheen 35 standplaatsen toegelaten. Het wijzigingsbesluit in combinatie met een bestemmingsplan voorziet in 15 nieuwe recreatiewoningen op deze locatie. Op de weide direct ten zuiden van de camping voorziet het plan in de realisatie van nog eens 15 recreatiewoningen.

 

> Lees meer

feitelijke situatie onder overgangsrecht bestemmingsplan betrekken bij referentiesituatie

01/11/2023

 

Een passende beoordeling moet worden gemaakt als een plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Dat is alleen het geval als een plan voorziet in ruimtelijke ontwikkelingen die ten opzichte van de referentiesituatie significante gevolgen kunnen hebben. Onder referentiesituatie wordt de feitelijke, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan verstaan. In eerdere uitspraken heeft de Afdeling geoordeeld dat voor bestemmingsplannen geldt dat het als zodanig bestemmen van een feitelijk aanwezige situatie die onder de beschermende werking van het overgangsrecht van het voorheen geldende plan valt, voor de toepassing van de artikelen 2.7, eerste lid, en 2.8, derde lid, van de Wnb wordt aangemerkt als een (nieuwe) ruimtelijke ontwikkeling. Gebruik dat valt onder het overgangsrecht wordt niet als planologisch legaal aangemerkt (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1371, onder 9.2). De Afdeling heeft in de uitspraak van 1 november 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4048) hierover een ander standpunt ingenomen.

 

> Lees meer