Archief 12/2023

Ontbreken instandhoudingsdoelstellingen, referentiemoment onderzoek en instandhouding rechtsgevolgen

06/12/2023

 

Deze zaak gaat over de natuurvergunning voor het vervangen van vier windturbines door vier nieuwe grotere windturbines in de Karolinapolder. In de tussenuitspraak is door de Afdeling geoordeeld dat deze vergunning onzorgvuldig was voorbereid omdat de gevolgen van het project voor een aantal vogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak is aangewezen, niet heeft beoordeeld. In een natuuronderzoek zijn deze gevolgen alsnóg beoordeeld, maar appellanten stellen dat er geen toereikende beoordeling mogelijk is omdat voor de betreffende soorten geen instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld.

 

> Lees meer

Eén project: exploitatie verschillende evenementen op De Strip

06/12/2023

 

 

In de hoger beroepsprocedure ( tegen de uitspraak van de rb Overijssel dd. 18 december 2020 nr. 20/827)  gaat het om de vraag of art. 2.7, tweede lid Wnb is overtreden. Meer specifiek gaat het om de vraag of de evenementen die plaatsvinden op De Strip op vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE), als één project aangemerkt moeten worden. VTE stelt het terrein beschikbaar aan verschillende derden. Deze derden organiseren op de evenementenlocatie door het jaar heen evenementen van verschillende aard, duur en omvang.

Uit de rechtspraak van de Afdeling dat een aanvraag voor een natuurvergunning betrekking moet hebben op alle activiteiten die tezamen één project vormen. Het opknippen van een project is in strijd met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.

De rechtbank heeft beoordeeld of de exploitatie van het terrein en de afzonderlijke evenementen die op dit terrein plaatsvinden één project zijn of elk een afzonderlijk project vormen. Zij heeft daarbij bezien of de activiteiten naar aard en tijd van elkaar te onderscheiden zijn, of er sprake is van een onlosmakelijke samenhang en of de ene activiteit een noodzakelijke voorwaarde is om de andere activiteit te kunnen uitvoeren.

 

> Lees meer