Archief 03/2024

Externe saldering 3 via A15

09/03/2024

 

Hoe gaat het verder met het tracébesluit ViA 15? In de tussenuitspraak over het tracébesluit ViA15 van 20 januari 2021 had de Afdeling onder meer overwogen dat de rekenafstand van 5 km die is toegepast bij de stikstofberekeningen voor het wegenproject ViA15 niet toereikend is gemotiveerd. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 5 april 2023 vervolgens geoordeeld dat de rekenafstand van 25 km die in de aanvullende passende beoordeling is gehanteerd om de effecten van het project ViA15 op Natura 2000-gebieden te beoordelen, mocht wordt toegepast. Ook heeft de Afdeling in die tussenuitspraak geoordeeld dat de minister de stikstofberekeningen voor wegverkeer mocht uitvoeren met de versie van SRM2+ die ten tijde van het Tracébesluit gold.

 

 

 

> Lees meer

Ruimte voor motivering om tijdelijk af te zien van handhaving PAS melders

01/03/2024

 

De Afdeling heeft op 28 februari 2024 in drie zaken uitspraak gedaan die betrekking hebben op verzoeken om handhavend optreden tegen zogenoemde PAS melders. In de uitspraken is een leesbare samenvatting opgenomen, die in deze flits, verkort, is opgenomen. GS van Utrecht en Overijssel hebben geweigerd om handhavend op te treden.

Van belang is dat de overheid bezig is om te voorzien in een oplossing. Daarbij is het voornemen altijd geweest om de betrokken activiteiten van de PAS-melders alsnog te legaliseren. Op grond van artikel 1.13a, tweede lid, van de Wnb stelt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zo snel mogelijk een programma vast met maatregelen om de gevolgen van de stikstofdepositie van de PAS-melders te mitigeren of compenseren.

Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma vastgesteld. Naast het landelijke traject trachten ook gedeputeerde staten van de betrokken provincies te voorzien in een oplossing.

 

> Lees meer

Externe saldering

01/03/2024

Externe saldering 2: motiveringsplicht voor particuliere projecten

 

In onze flits van vorige week is ingegaan op de uitspraak van de Afdeling over de Oostelijke Langstraat (AbRvS 14 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:625). In deze zaak is uiteindelijk aangetoond dat het aannemelijk is dat ook zonder de beëindiging van agrarische activiteiten, waarmee extern wordt gesaldeerd, een daling van stikstofdepositie op de betrokken Natura 2000-gebieden kan plaatsvinden (onder 49-49.2 en 5).

 

In de hoger beroepsprocedure, die betrekking heeft op een door de rechtbank vernietigde Wnb-vergunning voor het oprichten en exploiteren van een varkenshouderij in Ell heeft  de rechtbank, onder verwijzing naar de uitspraken van de Afdeling van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603) en 30 september 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2318) overwogen dat de inzet van extern salderen een nadere motivering vergt. Die motivering houdt volgens de rechtbank in dat het college zich had moeten vergewissen van de staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden, in hoeverre daarvoor herstel- en verbetervoorstellen gelden, in verband daarmee andere maatregelen (moeten) worden getroffen en wat daarvan het te verwachten resultaat is.

De vraag is of deze motiveringsplicht ook aan de orde is voor particuliere projecten.

 

> Lees meer