borging gebruik emissieloos materieel in bestemmingsplan?

 

Appellanten komen in deze zaak op tegen de herontwikkeling/uitbreiding een recreatiepark aan de Tonnenberg in Ermelo Onderdeel van het recreatiepark is camping "Het Keteltje". Op deze camping waren voorheen 35 standplaatsen toegelaten. Het wijzigingsbesluit in combinatie met een bestemmingsplan voorziet in 15 nieuwe recreatiewoningen op deze locatie. Op de weide direct ten zuiden van de camping voorziet het plan in de realisatie van nog eens 15 recreatiewoningen.

 

Betoogd wordt dat niet vaststaat dat (nagenoeg) uitsluitend met emissieloos materieel zal worden gebouwd. De Afdeling overweegt als volgt: de raad en De Heivlinder hebben op de zitting toegelicht dat het mogelijk is om uitsluitend elektrisch bouwmaterieel te gebruiken. Zij hebben erop gewezen dat het materieel beschikbaar is, bij andere bouwactiviteiten in Ermelo al wordt ingezet, en dat de inzet ervan niet afhankelijk is van een stroomaansluiting op de bouwlocatie. Het gaat in dit geval om de bouw van recreatiewoningen. Dat zijn gebouwen van een beperkte omvang. De inzet van zwaar materieel is daarvoor niet nodig. Alleen de aanvoer van materiaal vindt plaats met vrachtauto's. De Afdeling acht deze toelichting aannemelijk. Voor zover wordt betoogd dat het gebruik van emissieloos materieel niet is verzekerd, omdat dit niet is vastgelegd in de planregels, overweegt de Afdeling dat artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hiervoor volstaat. Indien bij het beoordelen van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen zou blijken dat geen gebruik wordt gemaakt van emissieloos materieel, zal gelet op die bepaling moeten worden beoordeeld of een vergunning krachtens de Wnb is vereist voor de bouwactiviteiten.

Deze uitspraak is overigens ook interessant vanwege de overwegingen (ro 9.3 tot en met 9.7) over de beantwoording van de vraag of het gebruik van het perceel voor het beweiden van paarden in de referentiesituatie (planologisch) was toegelaten, evenals voor de vraag op welke wijze de emissie van paarden kan worden berekend.  AbRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4056

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan