Rekenafstand 25 km biedt uitkomst voor Bio Energie Centrale Cuijk

De Bio Energie Centrale Cuijk is een energiebedrijf dat in 1999 is begonnen met de productie van groene stroom in een biomassa-energiecentrale. Hiervoor worden voornamelijk resten snoeihout uit de omgeving gebruikt, aangevuld met sloophout en papierslib, die worden verbrand in een verbrandingsketel.. Voor de BECC zijn vanaf de oprichting verschillende vergunningen verleend, maar er ontbreekt een natuurvergunning. De vraag is of dat nodig is. In deze hogere beroepsprocedure geldt overigens het recht van vóór 1 januari 2024.  

 

Er is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van bestaande rechten. Het college is ten onrechte uitgegaan van 24 maart 2000 als referentiedatum. Dat had voor enkele Vogelrichtlijngebieden 10 juni 1994 moeten zijn. Ook een nadere effectenanalyse biedt geen soelaas. De omvang van de stikstofdepositie op de Vogelrichtlijngebieden is zo groot dat significante gevolgen daarvan niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. Dat de bijdrage van de BECC mogelijkerwijze relatief beperkt is ten opzichte van de totale stikstofdepositie, doet daar niet aan af.

Op grond van wat in de uitspraak van de AbRvS van 3 april 2024 ECLI:NL:RVS:2024:1375, onder de kopjes ‘effectenanalyse’ en ‘intern salderen’ is overwogen, komt de Afdeling tot de conclusie dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het college zijn standpunt dat voor de BECC in 2021 geen natuurvergunning nodig was, niet kon baseren op de effectenanalyse, waarin de gevolgen van de BECC voor zes Vogelrichtlijngebieden met een referentiedatum 10 juni 1994 zijn onderzocht. Maar het college heeft, anders dan de rechtbank oordeelde, de situatie voor de Natura 2000-gebieden met een referentiedatum 1998 en later wél goed in kaart gebracht.

In deze zaak heeft het college een nieuwe beslissing op bezwaar genomen, waarin het verzoek om handhaving is afgewezen. Dit besluit maakt onderdeel uit van het hoger beroep.

Voor de exploitatie van de BECC is volgens het college geen natuurvergunning nodig. Daarbij betrekt het college dat binnen de rekenafstand van 25 kilometer waarmee AERIUS Calculator sinds 21 januari 2022 rekent, alleen maar Natura 2000-gebieden liggen met een referentiedatum van 24 maart 2000 of 7 december 2004. Voor Natura 2000-gebieden met deze referentiedata staat volgens het college vast dat de feitelijk gerealiseerde emissies nooit hoger zijn geweest dan de emissies die op grond van de milieuvergunning uit 1998 zijn toegestaan. Het college concludeert dat op grond van objectieve gegevens is uitgesloten dat de feitelijke exploitatie van de BECC significante gevolgen voor deze Natura 2000-gebieden heeft. Dit besluit blijft bij de Afdeling in stand.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan